search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Główny księgowy

w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
7) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) umiejętność sprawnej obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office
w środowisku Windows,
2) umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych i płacowych
(dodatkowym atutem znajomość programu FK Softres),
3) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
4) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
5) znajomość zasad księgowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,
a w szczególności jednostek oświatowych,
6) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
7) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
8) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) znajomość przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
10) znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
11) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
12) znajomość przepisów płacowych,
13) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
14) dyspozycyjność związana z terminowością wykonywanych zadań na powierzonym stanowisku,
15) komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, staranność
i odpowiedzialność, kulturalność i uprzejmość, niekonfliktowość oraz umiejętność organizacji pracy.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku na które przeprowadzany jest nabór:
1) Koordynowanie działań zapewniających dyscyplinę finansową i przestrzeganie zasad rachunkowości oraz gospodarności .
2) Obsługa finansowo-księgowa PZEAS, Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie i Zespołu Szkół w Czudcu, w szczególności:

a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) prowadzenie rachunkowości w ramach projektów unijnych,
c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym,
f) w razie ujawnienia nieprawidłowości dotyczących danej operacji powiadamianie pisemne dyrektora obsługiwanej jednostki, jak również dyrektora PZEAS,
g) opracowywanie wspólnie z dyrektorami PZEAS i obsługiwanych jednostek planów dochodów i wydatków,
h) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz analiz okresowych
z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym, przygotowywanie niezbędnych danych do sporządzania wniosku budżetowego do projektu planu finansowego,
i) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad prowadzenie i rozliczania inwentaryzacji, rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych, innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania jednostki,
j) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej składników majątkowych, oraz sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych,
k) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu socjalnego oraz rozliczanie dokumentów,
l) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej składników majątkowych
w programie komputerowym,
m) rozliczanie amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie księgi inwentarzowej i kartotek środków trwałych,
n) kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania,
o) sporządzanie bilansów i sprawozdań,
p) dekretowanie i opisywanie faktur – przygotowanie do wypłaty
q) rozliczanie bankowe - dekretacja wyciągów bankowych
r) prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową.
3) Dokonywanie oceny bezpośrednio podległych pracowników.
4) Przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań SIO.
5) Bieżące śledzenie i zapoznawanie się z przepisami administracyjno-prawnymi
w ramach obowiązującego zakresu czynności.
6) Rozliczanie podatku do Urzędu Skarbowego – sporządzanie deklaracji rocznych.
7) Wykonywanie innych czynności wynikających ze statusu głównego księgowego
i obowiązujących przepisów prawa.
8) Wykonywanie innych poleceń Dyrektora PZEAS w Strzyżowie, związanych
z zajmowanym stanowiskiem.
9) Ochrona danych osobowych, a w szczególności:
• przetwarzanie danych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
• przestrzeganie zasad ujętych w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa” obowiązującym w PZEAS w Strzyżowie
• przestrzeganie „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym” obowiązującym w PZEAS w Strzyżowie.
10) Ewidencja, rozliczanie i prowadzenie rejestru podatku VAT, VAT UE.
11) Sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS.
12) Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
Praca biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00, przeważnie siedząca, wymagająca szczególnej koncentracji, użytkowania sprzętu biurowego; mogą wystąpić wyjazdy służbowe. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze może przekraczać 4 godziny dziennie przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym. Stanowisko pracy umiejscowione jest na II piętrze siedziby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie, brak windy, brak podjazdów do budynku, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko, na które prowadzony jest nabór nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących
i niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych. W trakcie wykonywania zadań osoba zatrudniona na tym stanowisku zmuszona będzie poruszać się po ciągach pieszych znajdujących się w budynku zakładu, w tym po schodach łączących kondygnacje.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Strzyżowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był większy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty
1) życiorys
2) kwestionariusz osobowy*,
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5) oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
6) kserokopia dyplomu ukończenia szkoły lub studiów wyższych,
7) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
8) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności, ukończone kursy, w tym umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office w środowisku Windows lub oświadczenie w tym zakresie,
9) podpisana informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Strzyżowie, dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO*,

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Nabór
na stanowisko główny księgowy – ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2024 r.” można składać w Sekretariacie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Strzyżowie w terminie od 24 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzyżowie,
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu.

8. Inne informacje
1) Dokumenty poświadczające wykształcenie należy składać w postaci kserokopii,
w przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu oraz oryginał zapytania o niekaralność do akt. Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie maja wpływu na procedurę rekrutacyjną.
2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać wymagania niezbędne jako konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku.
3) Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.
4) W rozmowie kwalifikacyjnej każdy członek Komisji rekrutacyjnej powołanej
do przeprowadzenia naboru na stanowisko, na które prowadzony jest nabór przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu
z kandydatem, weryfikacja informacji zawartych w aplikacji, zbadanie znajomości przepisów wymienionych w ust. 2., umiejętności i predyspozycji kandydata określonych w wymaganiach dodatkowych.
5) Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Strzyżowie z dnia 2 września 2014 r.
6) Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Dyrektor PZEAS Strzyżów.
7) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP PZEAS.
8) Dodatkowych informacji udziela Dyrektor PZEAS, pod nr tel. 17 2763870.

9. Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie:
Informuję, że administratorem danych osobowych podanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzyżowie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
e-mail: iodpzeasstrzyzow@gmail.com

Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane
w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji niż wynika to
z w/w przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

* druk kwestionariusza oraz oświadczeń można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzyżowie

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820