search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy

Warunki pracy:
• miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony. Po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nie określony.
• zatrudnienie w wymiarze 1 etatu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko powinna spełniać wymagania konieczne:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
c) osoba, która jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) osoba, która posiadana certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
e) doświadczenie zawodowe: 5 lat w służbach finansowo-księgowych, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierownika działu.
f) dodatkowe atuty: doświadczenie księgowego w pracy w sektorze finansów publicznych, w podmiotach leczniczych,
g) ma obywatelstwo polskie;
h) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
i) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
j) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
k) znajomość: ustawy o rachunkowości, ochronie danych osobowych, przepisów podatkowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy prawo zamówień publicznych, przepisów związanych z ustalaniem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji obowiązków na stanowisku głównego księgowego,
l) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS OFFICE, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel, programów finansowo – księgowych
m) praktyczne umiejętności w zakresie elektronicznej wymiany korespondencji z instytucjami m.in. ZUS, US, banki i inne.

2. Wymagania dodatkowe:
a) bardzo dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków, wysoka kultura osobista, terminowość, dokładność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność koordynowania i organizowania pracy w zespole.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy:
Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko będzie zobowiązana do wykonywania m.in. następujących zadań na stanowisku pracy:
1. Prowadzenie Rachunkowości w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym zgodnie z polityką rachunkowości.
2. Nadzór i kontrola nad środkami pieniężnymi.
3. Sporządzania sprawozdań finansowych i podatkowych.
4. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z zachowaniem przepisów prawa.
5. Analiza stanu i wyniku finansowego jednostki.
6. Sporządzanie sprawozdania rocznego.
7. Kierowanie i nadzorowanie pracy w Sekcji Finansowo-Księgowej.
8. Reprezentacja przed US, ZUS, GUS.
9. Raportowanie do innych podmiotów (GUS, NBP, Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Urzędu Marszałkowskiego, itp.).
10. Aktywne monitorowanie i wdrażanie zmian w przepisach księgowych i podatkowych.
11. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, przepisów branżowych i resortowych, a także regulaminów obowiązujących w WZS.

Oferujemy:
• Ciekawą, stabilną pracę
• Duży stopień samodzielności i odpowiedzialności.
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
• Warunki finansowe zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
• Świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie pisemnej:

1) oryginał podania własnoręcznie podpisanego przez kandydata
2) oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, własnoręcznie podpisanego przez kandydata*
3) oryginał życiorysu – CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, własnoręcznie podpisanego przez kandydata,
4) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie księgowego na poziomie III kształcenia, dyplomów certyfikatów potwierdzających umiejętności kandydata oraz kserokopie świadectw pracy kandydata (a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
5) inne dokumenty, których wymóg złożenia jest zasadny z uwagi na rodzaj stanowiska objętego naborem.
6) Oryginały oświadczeń podpisane własnoręcznie przez kandydata * :
a) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
b) zgodności z prawdą: „Oświadczam, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe”.
c) dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych,
d) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Wojewódzki Zespół Specjalistyczny będzie się posługiwał publikując informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania,
e) klauzula informacyjna dla kandydata do pracy,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

W miesiącu listopadzie 2023 r. w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął ok. 10%.

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu.

Osoba ubiegająca się o objecie w/w stanowiska powinna złożyć dokumenty aplikacyjne w formie papierowej w Sekretariacie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie ul. Warzywna 3, pok. nr 21, do dnia 19 stycznia 2024r. do godz. 10:00 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do WZS w Rzeszowie) na adres:
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie ul. Warzywna 3, 35-310 Rzeszów
1) Kandydaci składają ofertę w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej:
a) otwarcie przed upłynięciem terminu składania ofert,
b) identyfikację kandydata przed otwarciem koperty, tj. imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
2) Koperta z dokumentami aplikacyjnymi powinna być opatrzona napisem:
„Nabór na stanowisko: Główny Księgowy” oraz „Nie otwierać przed 19.01.2024r. przed godz. 10:00”

*Wyżej wymienione oświadczenia, Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Klauzulę informacyjną kandydaci mogą pobrać ze Strony Internetowej: www.wzsrzeszow.pl (w zakładce Zamówienia publiczne/ Rekrutacja)

Uwaga
1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski.
6. Informacja o kolejnych etapach i rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości strony internetowej: www.wzsrzeszow.pl (w zakładce Zamówienia publiczne/ Rekrutacja), telefonicznie lub na tablicy ogłoszeń w WZS w Rzeszowie.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 17/ 866 96 05 lub 17/ 866 96 25

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, ul. Warzywna 3, 35 310 Rzeszów
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iodo@wzsrzeszow.pl
3. WZS w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., nie dłużej jednak niż przez 3 m-ce od dnia dostarczenia dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie dane osobowe będą niszczone.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, o ile taki obowiązek nie będzie wynikać przepisów prawa. Dane nie będą także przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820