search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
czw
Opłata:
1890,- zł od osoby
1840,- zł Cena dla studentów
1840,- zł Cena dla absolwentów kursów długich OP SKwP kontynuujących naukę w ciągu 2 lat od zakończenia kursu
1840,- zł Cena dla firm zgłaszających 2 i więcej osób na kurs , zniżka przysługuje dla 2 i kolejnej osoby zgłoszonej
1800,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Rzeszowie posiadających co najmniej 12 miesięczny staż członkowski liczony na dzień rozpoczęcia kursu

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie!

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

TRYB: Hybrydowy

NAZWA: Podstawy rachunkowości - stopień I

 

CEL

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145). oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. Aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 2. Naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. Studiowanie literatury przedmiotu,
 4. Prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy słuchacza.

Czas trwania kursu wynosi  92 godziny lekcyjne w tym 2 godz. egzaminu. (godzina lekcyjna to 45 minut)

 

PROGRAM

Kurs obejmuje dwa moduły dydaktyczne:

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne


ORGANIZACJA

 • zajęcia organizowane są jeden raz w tygodniu w wymiarze 6/7 godz. lekcyjnych (1 godz. lekcyjna= 45 min) od godz. 8:00,
  (terminy* spotkań na kursie: 23,28 maja; 04,13,20,27 czerwca; 04,11,18,23 lipca; 13,22 sierpnia; 05,12, 19 września 2024 r.,)
  *terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora; 
 • szczegółowy harmonogram kursu otrzymają Państwo podczas pierwszego stacjonarnego spotkania,
 • drugie spotkanie odbędzie się już w formie hybrydowej do wyboru przez uczestnika: za pomocą aplikacji Microsoft Teams lub sala szkoleniowa w SKwP w Rzeszowie ul. Targowa 3,
 • dla osób fizycznych istnieje możliwość płatności w ratach: 650 zł,650 zł, 590 zł. Zniżka jest odejmowana od ostatniej raty.
 • Egzamin przeprowadzany jest stacjonarnie w siedzibie SKwP, ul. Targowa 3/Rzeszów.

 

Osoby korzystające ze zniżki proszone są o adnotację na formularzu zgłoszeń w polu "informacje dodatkowe" z jakiego rodzaju zniżki korzysta.

Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji o terminie rozpoczęcia kursu.

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820