Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.10.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Kurs
Tryb:
sob
Opłata:
3000,- zł od osoby
2700,- zł Zniżka* dla członków Stowarzyszenia posiadających roczny staż
Raty:
1000,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
1000,- zł płatne w trakcie trwania kursu,
1000,- zł płatne w trakcie trwania kursu,

CEL

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
 1. Zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP(certyfikat SKwP) lub
 2. Zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego( prowadzone przez SKwP) lub
 3. Tytułem technika rachunkowości lub
 4. Inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną:
 • tytuł licencjata na kierunku "Finanse i Rachunkowość" lub
 • tytuł magistra na kierunkach "Ekonomia" lub "Zarządzanie" lub
 • zaliczonym testem sprawdzającym umiejętności z zakresu kursu podstaw rachunkowości

Osoby, które nie ukończyły kursu I stopnia prowadzonego przez SKwP, proszone są o wysłanie skanu dyplomu potwierdzającego odpowiednie kwalifikacje.

Test będzie odbywać się w siedzibie Oddziału na 7-10 dni przed rozpoczęciem kursu. O terminie testu osoby zgłoszone zostaną poinformowane odrębnym pismem.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

a)  aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
b) naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
c)  studiowanie literatury przedmiotu,
d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy słuchacza.

 

Czas trwania kursu wynosi  184 godzin lekcyjnych w tym 4 godz. egzaminu (godzina lekcyjna to 45 minut)

PROGRAM

Kurs obejmuje trzy moduły dydaktyczne:

 • Moduł III  Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej - 120 godzin lekcyjnych
 • Moduł IV  Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych
 • Moduł V    Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godzin lekcyjnych

 

ORGANIZACJA

Kurs organizowany jest online w weekendy (sobotę) od godz. 800 /830

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Pierwsze zajęcia - 22.10.2022 r., odbędą się STACJONARNIE (odbiór materiałów szkoleniowych), o godz. 8:30
w siedzibie Stowarzyszenia ul. Targowa 3, III piętro. Kolejne spotkania już online.

Kurs zaplanowany jest do czerwca* 2023 roku. Termin zakończenia kursu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

Egzamin przeprowadzany jest stacjonarnie w siedzibie SKwP.

 

Zajęcia online prowadzone są za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
Na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma login i hasło do aplikacji.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 2 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

DODATKOWE INFORMACJE

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:

-Materiały szkoleniowe
-Zaświadczenie wg wzoru MEN,
-Certyfikat SKwP

 

*Ze zniżki korzysta:
- członek zwyczajny
- członek wspierający

Aby zniżka była uwzględniona liczony jest staż członkowski (12 miesięcy) na dzień rozpoczęcia kursu oraz terminowe opłacanie składek.

 

Ważna informacja:

Prosimy, aby wpłaty dokonywać po otrzymaniu od nas informacji o terminie rozpoczęcia kursu.

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820