Regulamin świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie

§ 1

 1. Organizatorem Kursów jest placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator posiada biuro, w którym można załatwiać sprawy dotyczące organizowanych kursów, zlokalizowane w Rzeszowie przy ul. Targowa 3 lok. 1.10
 3. Godziny obsługi interesantów w sekretariatach placówek kształcenia ustawicznego podane są na stronie internetowej www.rzeszow.skwp.pl/kontakt

 

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej www.rzeszow.skwp.pl
 2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą pocztą, faksem lub e-mailem na odpowiedni adres, telefon lub e-mail wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej albo dostarczenie jej osobiście do siedziby organizatora.
 3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

 

§ 3

 1. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu Organizator za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, poczty lub telefonu potwierdzi udział
  w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji kursu oraz informację o płatności za kurs
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, zmiany miejsca i terminu zajęć lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem.

 

§ 4

 1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
 2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.
 3. Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 4. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty za kurs. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura VAT może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs na podstawie faktury VAT (faktury VAT pro-forma) wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej faktur ze VAT. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora oraz odebrać fakturę w dniu rozpoczęcia kursu.
 6. Organizator dopuszcza, w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie odpowiedniego podania najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 7. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
 9. Za dzień wykonania usługi (dzień zakończenia kursu) uznaje się dzień wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu

 

§ 5

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursach uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności na zasadach określonych w Statucie Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie

 

§ 6

 1. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

 

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez słuchacza w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych w trakcie prowadzenia kursu.
 4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

 

§ 8

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

 

§ 9

 1. Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

 

§ 10

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Regulamin świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie wchodzą w życie z dniem 28.12.2016 r.

 

Zatwierdzono uchwałą nr 27/53/2016 Prezydium Zarządu Oddziału Podkarpackiego
w Rzeszowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 28 grudnia 2016.

 

Regulamin jest wymagany:

Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;

Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

(zgodnie z art. 2 pkt. 1 tej ustawy za przedsiębiorcę można uznać nawet osoby, które prowadzą

sprzedaż niezorganizowaną np. nie posiadam zarejestrowanej działalności, a dokonuje sprzedaży),

a także kodeksem cywilnym oraz szeregiem innych aktów prawnych, w tym i ustawą o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, która zawiera również przepisy karne.

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
fax 17 852 23 96

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820