świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie

 

§ 1

 1. Organizatorem Kursów jest placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie, zwana dalej „Organizatorem”.
 1. Organizator posiada biuro, w którym można załatwiać sprawy dotyczące organizowanych kursów, zlokalizowane w Rzeszowie przy ul. Targowa 3 lok. 1.10 .
 2. Godziny obsługi interesantów w sekretariatach placówek kształcenia ustawicznego podane są na stronie internetowej rzeszow.skwp.pl/kontakt .

 

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej rzeszow.skwp.pl.
 2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika karty zgłoszeniowej na odpowiedni adres wskazany w ofercie szkoleniowej.
 3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej do 3-ech dni roboczych przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc.
  O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.§ 3
 1. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu potwierdzi udział
  w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji kursu oraz informację o płatności za kurs.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, zmiany miejsca i terminu zajęć lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 2. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faksem.

 

§ 4

 1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
 1. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.
 2. Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 3. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie w formie elektronicznej i przesłana za pośrednictwem poczty email.
 4. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma). W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze.
 5. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora.
 6. Organizator dopuszcza, w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie odpowiedniego podania najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 7. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.
 8. Możliwe jest otrzymanie faktury końcowej po uprzednim poinformowaniu Organizatora drogą email: faktury@rzeszow.skwp.pl najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończył się kurs.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
 2. Za dzień wykonania usługi (dzień zakończenia kursu) uznaje się dzień wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.§ 5
 1. Każdy uczestnik (słuchacz) ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w formie kształcenia, w której bierze udział. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w formie kształcenia, powinna być przesłana: pocztą elektroniczną na adres szkolenia@rzeszow.skwp.pl za elektronicznym potwierdzeniem lub złożona osobiście w siedzibie placówki za potwierdzeniem.
 3. Za dzień złożenia rezygnacji przyjmuje się datę skutecznego jej doręczenia w sposób określony w ust. 2.
 4. W przypadku rezygnacji z formy kształcenia dokonanej w sposób określony w ust. 1 – 3, zatwierdza się możliwość zwrotu odpłatności tylko uczestnikom kursów, którzy uczestniczyli w zajęciach i złożyli rezygnację w okresie do połowy trwania kursu, po potrąceniu kwoty proporcjonalnej do daty złożenia reklamacji.
 5. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, o zwrocie wpłaconych środ-ków decyduje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego zastępca.

 

§ 6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

  § 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez słuchacza w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 1. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 2. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych w trakcie prowadzenia kursu.
 3. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 4. Rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu wykładowców prowadzących kursy oraz szkolenia wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody pod rygorem zastosowania środków ochrony oraz sankcji określonych w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny oraz odpowiedzialności karnej określonej w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu, o którym mowa w ust. 5 może być w każdym czasie odwołane, chyba, że odwołanie to stało się bezprzedmiotowe.
 6. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 7. Do sytuacji wyjątkowych zaliczyć można w szczególności stany epidemiczne i klęski żywiołowe oraz inne sytuacje niezależne od
 8. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje Dyrektor Placówki
  w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Podkarpackiego.§ 8
 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 1. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.§ 9

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników kursów (szkoleń) dostępna jest na stronie internetowej www.rzeszow.skwp.pl/rodo/

 

    § 10

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.

  § 11

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie wchodzą w życie z dniem 08.04.2022 r.

 

 

ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820