search Działamy dla księgowych od 1907

Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi - w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działalność oświatowa w zakresie przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu księgowego i innych zawodów związanych z rachunkowością,
 2. krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i innych zawodów związanych z rachunkowością, obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
 3. troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
 4. dążenie do rozwoju teorii i doskonalenia praktyki rachunkowości oraz dziedzin związanych z rachunkowością,
 5. popularyzowanie rozwiązań europejskich i światowych w zakresie rachunkowości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. prowadzenie działalności oświatowej w zakresie przygotowania do zawodu oraz innych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej w celu ustawicznego doskonalenia kwalifikacji z dziedziny rachunkowości i dziedzin pokrewnych,
 2. ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia,
 3. prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami powszechnie obowiązującego prawa, wiedzy, dobrej praktyki i etyki,
 4. ochronę praw i zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia,
 5. inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie organizacji i techniki prowadzenia rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej jako czynnika wspomagającego działalność gospodarczą przedsiębiorstw,
 6. prowadzenie bibliotek, przygotowanie i upowszechnianie informacji zawodowych, organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji i innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych,
 7. współpracę ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie nauczania rachunkowości i przedmiotów pokrewnych,
 8. wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia (prace) Rozdział 2 – Cele i sposoby ich realizacji 8 naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,
 9. wspieranie inicjatyw podejmowanych przez młodych księgowych oraz członków uczniowskich i studenckich kół naukowych rachunkowości,
 10. wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,
 11. utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
 12. utrzymywanie stałej współpracy z Polską Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie będącym przedmiotem zbieżnych celów zawodowych,
 13. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz przynależność do europejskich i światowych stowarzyszeń oraz federacji księgowych i audytorów,
 14. prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracji zawodowej księgowych,
 15. przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia,
 16. wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

tel. 17 850 00 03
tel. 17 852 51 57
tel. 883-120-800
tel. 512-155-911

biuro@rzeszow.skwp.pl
szkolenia@rzeszow.skwp.pl
ksiegowosc@rzeszow.skwp.pl
faktury@rzeszow.skwp.pl

Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6075 2820